Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Zaświadczenia o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

6233

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzyca,
2.oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania tej działalności,
3.dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, ul.Rynek 14, Tel. 62/ 7413013 wew. 43
Komórka odpowiedzialna
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska, pokój nr 4 – parter, tel. 62/7413013 wew. 43

Opłaty/ opłata skarbowa:
1.za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - 50,00 zł
2.za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej      - 25,00 zł

3.Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz  z oświadczeniem oraz dowodem wpłaty.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy:
brak

Inne informacje:
brak
Druki:
Druki wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Formularze i załączniki:

oświadczenie [pdf, 329.72 KB]

pełnomocnictwo [pdf, 324.15 KB]

wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [pdf, 283.74 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami