Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 marca 2017 r.


Informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10 

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych posiedzeń komisji, które odbyły się w dniach 22.12.2016 r. i 30.01.2017 r.
4. Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2016 r. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2016 r. 
6. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobrzyca na lata 2013-2016” – za lata 2015 – 2016.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Karmin na lata 2017 – 2027”,
b) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Karminek na lata 2017 – 2027”,
c) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koźminiec na lata 2017 – 2027”,
d) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Trzebowa na lata 2017 – 2027”,
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,
f) w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzyca,
g) w sprawie zatwierdzenia „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2019”,
h) w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
i) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
j) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”,
k) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2017 r.”,
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
m) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Opublikowano: 21 marca 2017 10:31

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 199