Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 marca 2017 r.Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2016 r. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w 2016 r. 
7. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Dobrzyca na lata 2013-2016” – za lata 2015 – 2016.
8. Podjęcie uchwał:
a) nr XXIX/243/2017 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Karmin na lata 2017 – 2027”,
b) nr XXIX/244/2017 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Karminek na lata 2017 – 2027”,
c) nr XXIX/245/2017 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koźminiec na lata 2017 – 2027”,
d) nr XXIX/246/2017 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Trzebowa na lata 2017 – 2027”,
e) nr XXIX/247/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,
f) nr XXIX/248/2017 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzyca,
g) nr XXIX/249/2017 w sprawie zatwierdzenia „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2019”,
h) nr XXIX/250/2017 w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
i) nr XXIX/251/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
j) nr XXIX/252/2017 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019”,
k) nr XXIX/253/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2017 r.”,
l) nr XXIX/254/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
m) nr XXIX/255/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Witalis Półrolniczak

Opublikowano: 21 marca 2017 11:04

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 232