Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Informacja o XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 czerwca 2017 r.Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
4. Złożenie przez radnego ślubowania.
5. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2016 r.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2016 r.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
12. Podjęcie uchwały nr XXXI/274/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2016 rok.
13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy za 2016 r.
14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedmiotowym wniosku.
15. Podjęcie uchwały nr XXXI/275/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dobrzyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
16. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2016 r. 
17. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2016 r.
18. Podjęcie uchwał:
a) nr XXXI/276/2017 zmieniającej uchwałę nr XXII/183/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca, 
b) nr XXXI/277/2017 uchylającej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  nr XLIV/273/10 z dnia 16 lutego 2010 r. oraz uchwały zmieniającej XLVI/292/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
c) nr XXXI/278/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Lutynia dot. zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni,
d) nr XXXI/279/2017 zmieniającej uchwałę nr XVI/130/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022“,
e) nr XXXI/280/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,
f) nr XXXI/281/2017 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu Pleszewskiego,
g) nr XXXI/282/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych,
h) nr XXXI/283/2017 zmieniającej uchwałę nr X/79/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobrzyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
i) nr XXXI/284/2017 w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
j) nr XXXI/285/2017 zmieniającej uchwałę w spawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2017 r.,
k) nr XXXI/286/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2017 – 2024,
l) nr XXXI/287/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady
(-) Witalis Półrolniczak


Opublikowano: 25 czerwca 2017 13:35

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Wyświetleń: 217