Witamy na naszej stronie internetowej

Przetargi

06 grudnia 2012 10:45 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Dobrzyca

OGŁOSZENIE O PRZETARGU-LOKAL UŻYTKOWY

WÓJT GMINY

63-330 DOBRZYCA

 

 GGiOŚ.7150.1.2012

                                               OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  DOBRZYCA

z  dnia  06  grudnia  2012  roku

w  sprawie  ogłoszenia drugiego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  celem  oddania  w  najem  nieruchomości  położonej  w  Dobrzycy  .

    W   oparciu  o  art.38,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomości  ( jednolity  tekst  Dz.U.z 2010r.Nr 102 ,poz. 651. ze zmianami),  §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 – z późniejszymi zmianami / 

Wójt  Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza drugi  (pierwszy-14.06.2012r.) przetarg  ustny  nieograniczony  na  wynajem  n/w  nieruchomości  lokalowej:

 Dobrzyca  ul.  Koźmińska  4,  nieruchomość  zapisana  w  księdze  wieczystej  Nr  KZ1P/00023101/8   prowadzonej  przez  Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Pleszewie   oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  144  o  pow.  600  m²  stanowiąca  własność  Gminy  Dobrzyca  do  6237/10000 części, Zenona  Kaźmierczaka  do  868/10000  oraz  do  105/1000  części,  Marii i  Stefana  Kasołka  do  127/1000  części,  Marzeny  i  Mariusza  Tyrakowskich  do  68/1000  części tj.

 

  • Lokal  użytkowy  nr  4  położony  na  parterze  o powierzchni  użytkowej  -  49,68 m²
  • czynsz  wywoławczy  496,80  zł  (netto), 
  • czynsz za wynajem płatny w terminie do dnia  10 każdego miesiąca  za  który  dotyczy, na konto Urzędu Gminy w Dobrzycy,  przy  stałej  zmianie  czynszu  obliczanego  na  podstawie  wskaźnika  inflacji  za  rok  poprzedni,  ogłoszony  przez  GUS.  Pierwsza  waloryzacja  nastąpi  w  styczniu  2014  roku.
  • okres wynajmu  10  lat  licząc  od  dnia  podpisania  umowy

            przetarg  odbędzie  się   w  dniu 10  stycznia  2012  roku  o  godz. 12  00                   

  • w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Dobrzyca,  Rynek  14  /sala  posiedzeń-I  piętro/
  • wadium  wynosi  10%  ceny  wywoławczej,  które  należy  wpłacić  w  pieniądzu  do  kasy  Urzędu  Gminy  -  pokój  nr  12  najpóźniej  do  godz.  1200.   lub  na  konto  Urzędu   Gminy  w  Dobrzycy BS Dobrzyca nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006  nie  później  niż  3  dni  przed  przetargiem
  • wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za  wynajem  nieruchomości,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu
  • wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej
  • przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po  podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu
  • jeżeli  osoba  ustalona  jako  najemca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  najmu,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.

                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                   mgr Jarosław Pietrzak

 

 

 

Przeczytano: 585 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

unia1