Gmina Dobrzyca

Miejsce dobre dla każdego.

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Dobrzyca,2017-05-29
Komisja  Inwentaryzacyjna
Gminy  Dobrzyca
OGŁOSZENIE
W  oparciu  o  art.17  ust.4  ustawy  z  dnia  10  maja  1990  roku- Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych  /Dz. U .Nr  32,  poz.191  z  późniejszymi  zmianami  /
podaję  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniach  od  29 maja  2017  roku  do  dnia 29 czerwca 2017 roku
w  tut. Urzędzie  -  pokój  nr  4  wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 (am1) o pow. 0,1400 ha położoną w Fabianowie oznaczoną w księdze wieczystej nr KZ1P/00028848/1,  przeznaczenie  - „4KDD” – tereny dróg publicznych-dojazdowych; „3U/MN”-tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną stanowiącą  własność  Skarbu  Państwa,  podlegającą  komunalizacji  z  mocy  prawa  nieodpłatnie na wniosek  Gminy  Dobrzyca.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym  mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać  zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Dobrzyca.
Za  Komisję
mgr  Ewa Wasielewska
Przewodnicząca  Komisji

Opublikowano: 29 maja 2017 10:09

Kategoria: Ogłoszenia

Źródło: Urząd Gminy w Dobrzycy

Załączniki:

zał.mapowy [238.83 KB]

Wyświetleń: 146